Privacybeleid

Privacyverklaring Modelvliegclub Pegasus

Modelvliegclub Pegasus (hierna te noemen Pegasus) wenst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacyverklaring staat hoe Pegasus uw persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen. Deze verklaring is terug te vinden op onze website en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend worden gemaakt. Pegasus treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pegasus is bereikbaar via haar website www.mvcpegasus.nl en het e-mailadres secretariaat@mvcpegasus.nl.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Van bezoekers van onze site wordt het IP adres vastgelegd, de browser en het gebruikte besturingssysteem. Dit voor statische doeleinden en het beveiligen van de website.
Bij aanvraag tot het lidmaatschap ontvangt Pegasus van u de volgende persoonsgegevens die zij ook zal verwerken:

– NAW gegevens
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mail privé

Na het aangaan van het lidmaatschap worden additioneel de volgende gegevens verzameld.

– Uw (pas)foto (alleen als u dat wenst)
– Uw IBAN rekeningnummer
– Uw brevetten
– Uw KNVvL lidmaatschapsnummer

Wij voeren onze ledenadministratie offline. Een uitzondering hierop is de contactlijst welke op een afgeschermd deel van de website is te vinden. Hierop staan de volgende gegevens:

-Uw pasfoto (indien aanwezig)
-Uw naam
-Uw e-mailadres
-Uw telefoonnummer
-Uw bevoegdheid (m.b.t. instructie)

Vermelding op de contactlijst is een vrije keuze.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De gegevens worden verzameld voor het goed functioneren van de vereniging. Meer concreet worden de gegevens in dat kader voor de volgende doelstellingen verwerkt:
1. Het aanhouden van een ledenlijst voor communicatie met en tussen de leden van Pegasus
2. Het communiceren binnen en tussen het bestuur en instructeurs en andere groepen binnen de vereniging
3. Het toesturen van informatie zoals mededelingen, nieuwsbrieven agenda stukken voor ledenvergaderingen e.d.
4. Het innen van de contributie

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw informatie met de KNVvL. Dit om onze verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat de KNVvL hun verplichtingen jegens u kunt voldoen. De contributie afdracht aan de KNVvL geschiedt (als regel) via onze vereniging. Wij delen uw financiële gegevens (bankrekeningnummer) niet.
Wij kunnen uw gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daar op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn. Indien mogelijk zal het betreffende lid, waaromtrent de informatie is/wordt opgevraagd, per gelijke post/mail of ander communicatiemiddel worden geïnformeerd omtrent hetgeen is opgevraagd alsmede welke instantie het heeft opgevraagd.

Beeldmateriaal:

Leden maken regelmatig beeldmateriaal (foto’s, films) van onze activiteiten. Op de website bevindt zich beeldmateriaal  van deze activiteiten. Leden kunnen hierop zichtbaar zijn.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met secretariaat @mvcpegasus.nl.

Wijzigingen

Pegasus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Pegasus houdt u op de hoogte bij een inhoudelijke wijziging van deze privacyverklaring.

FacebookyoutubeFacebookyoutube