Disclaimer

Disclaimer Pegasus

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.mvcpegasus.nl. De hierboven genoemde website(s) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, specifiek benoemde gegevens en/of informatie e.d. zijn eigendom van Modelvliegclub Pegasus. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Modelvliegclub Pegasus zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Modelvliegclub Pegasus garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Modelvliegclub Pegasus wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Dit zelfde geldt voor schade voortvloeiend of verband houdend met het gebruik maken van de website.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Modelvliegclub Pegasus kan ter informatie links weergeven naar websites van derden, welke websites geen eigendom zijn van Modelvliegclub Pegasus. Door het activeren van een van de links op de website van Modelvliegclub Pegasus verlaat u de website van Modelvliegclub Pegasus. Modelvliegclub Pegasus staat niet in voor de inhoud en functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze sites worden aangeboden. De informatie op deze sites is door Modelvliegclub Pegasus niet beoordeeld op juistheid, inhoud, actualiteit, volledigheid en dergelijke. Het gebruik van deze websites komt dan ook geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Modelvliegclub Pegasus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de genoemde websites.

INFORMATIE GEBRUIKEN
Modelvliegclub Pegasus behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s) indien deze door Modelvliegclub Pegasus is geplaatst uit naam van Modelvliegclub Pegasus. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden, op te slaan, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Modelvliegclub Pegasus.

WIJZIGINGEN
Modelvliegclub Pegasus behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

FacebookyoutubeFacebookyoutube